Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Aktualności > KONSULTACJE
   
29.05.2020
KONSULTACJE
„Procedura organizowania i przeprowadzania konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 1.Procedury Konsultacji zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2.Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
3.Dyrektor wraz z nauczycielami opracowuje harmonogram konsultacji, oraz procedurę konsultacji i podaje do informacji rodzicom i uczniom za pomocą Librusa i strony internetowej szkoły.
4. Konsultacje Organizowane są dla uczniów od 1.06.2020r.
5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji szkoła będzie rygorystycznie przestrzegać zasad:4m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacjimaksymalnie 8-9 osób w grupie ze względu na metraże sal lekcyjnychszkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.w drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje 2m dystans społecznyw strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce w trakcie pobytu dłuższego w szkole uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ustuczeń zobowiązany jest w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania i kaszlu. co najmniej raz na godzinę sala jest wietrzona, nauczyciel dokonuje bieżącej dezynfekcji sali po każdej grupiew przypadku informacji od nauczyciela o takiej konieczności uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów) po zakończeniu konsultacji w danym dniu w szkole będzie przeprowadzona dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali gdzie odbyły się konsultacje po zakończeniu konsultacji należy przeprowadzić prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych.
6.Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
7.Harmonogram konsultacji umieszczany będzie na stronie internetowej szkoły i informacje niezbędne na e-dzienniku.
8.Uczeń przychodzący do szkoły na konsultację obowiązkowo przynosi ze sobą wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych Zgodę-załącznik nr 3.
9.Uczeń zapisuje się na konkretne konsultacje kontaktując się z nauczycielem przez e-dziennik i ustalając wcześniej termin ze względu na bezpieczeństwo.
11.Gdy uczeń zapisał się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi pisząc wiadomość na Librusie lub w inny ustalony z nauczycielem, sposób komunikacji. Nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
12.Uczeń nie może przyjść na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
13.Uczeń przychodzi 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i czeka przed wejściem na nauczyciela, zachowując wymagany dystans społeczny.
14.Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu i przy szafkach.
15.Uczniowie będą mogli od 1 czerwca 2020r. korzystać z biblioteki szkolnej codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dyrektor Szkoły W. Niewiadomska

Harmonogram konsultacji