Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Doradztwo zawodowe > Doradca zawodowy
   
"Weź myśl i dokończ człowieka lub też mu pozwól rozpocząć siebie samego na nowo lub też inaczej: niech on Ci tylko pomaga,
a ty go prowadź

              Jan Paweł II

Podobny obraz

 

 

Celem pracy doradcy zawodowego jest:

1. Kształtowanie u uczniów postaw i zachowań niezbędnych do realizowania drogi zawodowej:

· poznanie własnych predyspozycji,

· uświadomienie sobie własnych zainteresowań zawodowych,

·  przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania własnej drogi zawodowej.

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności:

     ·   pracy zespołowej,

    ·   komunikowania się,

     ·  planowania przyszłości zawodowej,

     ·  dokonywania samooceny, 

     ·  rozpoznawania potrzeb rynku.

3. Zdobywanie wykształcenia zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 10 
W STARGARDZIE

Współczesny rynek pracy stawia coraz większe wymagania absolwentom szkół.
Wybór przyszłego zawodu to jedna z najważniejszych decyzji życiowych, jakie są udziałem młodego człowieka. Od podjętej decyzji może zależeć przyszłość naszego ucznia.

Zadaniem szkoły podstawowej jest takie przygotowanie wychowanków, aby w przyszłości mogli pełnić aktywne i satysfakcjonujące role zawodowe w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Bardzo często wybory uczniów dotyczące dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu nie są podyktowane zainteresowaniami, własnymi predyspozycjami a jedynie możliwością dostania się do wybranej szkoły, możliwością zatrudnienia w przyszłości lub względami finansowymi, niekiedy nawet dla wygody.

Szkoła poprzez różnorodne swoje działania ma możliwości, a także obowiązek wspomagać swojego ucznia w jego wyborach. Pomoc doradców zawodowych powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego pracownika.

 System doradztwa powinien stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom.

Tym wyzwaniom próbuje sprostać Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) oraz zatrudniony w szkole doradca zawodowy koordynujący jego działanie. WSDZ stwarza uczniowi realną możliwość zdobycia  wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.

drogowskaz

 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa

PORADNICTWO ZAWODOWE

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

(por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis)

ORIENTACJA ZAWODOWA

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. Nr 2/11.
s. 29)

DORADZTWO ZAWODOWE

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11.
s. 29 )

DORADCA ZAWODOWY

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II.
s. 497)

INFORMACJA ZAWODOWA

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

(por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35)

 INFORMACJA EDUKACYJNA

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. (opr. G. Sołtysińska)

 ZAWÓD

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

(por.: J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)

 WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   DORADZTWA 

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.
(opr. A. Łukaszewicz)