Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
O nas > Pedagog / Logopeda > Informacje ogólne
   

 

 

Kontakt  z pedagogiem/ psychologiem  poza godzinami pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  lub  w e-dzienniku


Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga, jeśli:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 
 • Nie czujesz się w szkole bezpiecznie.
 • Czujesz się samotny, potrzebujesz rozmowy z kimś zaufanym;
 • Nie potrafisz porozumieć się z innymi, masz z tego powodu problemy;
 • Masz problemy rodzinne.
 • Jesteś smutny, miewasz  zmienne w nastroje.


Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy: 

 •  Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się.
 • Chcesz po prostu porozmawiać o dziecku i jego potrzebach.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc.


 

 

Główne zadania pedagoga szkolnego:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
   i młodzieży.
 • 5 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Logopeda diagnozuje, a następnie leczy wady mowy. Analizuje mowę rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się. Zadaniem logopedy jest także czuwanie nad prawidłową pracą aparatu artykulacyjnego. Stąd zainteresowanie wadami zgryzu, jedzeniem, stąd częste pytania kierowane do rodziców o to, co dziecko je i w jaki sposób je? Czy potrafi odgryzać, prawidłowo żuć i przełykać pokarm, czy potrafi pić lub wypluwać płyny. Jeśli te funkcje są zaburzone, praca nad ich przywróceniem jest bardzo istotna.

Logopedia pomaga sprawniej, lepiej i celniej przekazywać informacje od siebie na zewnątrz. Tym samym przyczynia się do budowania więzi międzyludzkich i relacji społecznych, czyli czegoś, co jest niezbędne do szczęśliwego, pełnego i udanego życia!