Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Prawo wewnątrzszkolne > Kontrakt
   

 

KONTRAKT

- zawarty między uczniami i ich rodzicami (opiekunami)

a nauczycielami i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie.


 
 

1.    Uczeń jest zobowiązany przestrzegać norm postępowania zawartych w ABC Kultury Ucznia/Szkolnym  Dekalogu Przeciwko Przemocy.

 2.    Uczniowie łamiący kontrakt mogą otrzymać upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie dyrektora.

 3.    Uczniowie, którzy mimo wielu zabiegów wychowawczych nie poprawią swojego zachowania mogą zostać ukarani zgodnie z § 82  Statutu Szkoły Podstawowej nr 10.

 4.     Uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a opuszczają szkołę bezpośrednio po ich zakończeniu. Jeżeli dziecko odbiera w późniejszym czasie rodzic, wówczas opiekę nad nimi  przejmuje nauczyciel świetlicy.

 5.    Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii – WDŻR, w czasie trwania tych lekcji zobowiązani są do przebywania w czytelni/świetlicy.

 6.    Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko w wyjątkowych przypadkach – za zgodą nauczyciela. Po wcześniejszej informacji ze strony rodzica ucznia - telefonicznie, bezpośrednio od rodzica, informacja na dzienniku Librus lub pisemna zgoda rodzica.

 7.    Obowiązek zmiany obuwia następuje przy szatni. Uczeń, który nie posiada obuwia zmiennego może mieć obniżoną ocenę zachowania.

 8.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież telefonu komórkowego ucznia. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonu, przynoszenia wartościowych rzeczy.    Szkoła    nie     ponosi    również  odpowiedzialności za w/w  rzeczy, puczeń przynosi je na swoją odpowiedzialność.

 9.    Każda klasa ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone przez nią wyposażenie szkolne.

W przypadku ustalenia sprawcy zniszczeń za wyrządzone szkody sprawca ten – jego rodzice (prawni opiekunowie ) - zobowiązani są do naprawienia szkód.

 10. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uczniów, którzy samowolnie, bez wiedzy i zgody nauczycieli - opuszczają teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Za samowolne opuszczanie terenu szkoły biorą odpowiedzialność - ich rodzice / prawni opiekunowie.

 11. Na terenie szkoły (budynku i boiska) nie mogą przebywać osoby obce za wyjątekiem rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci do szkoły. W przypadku uczniów klas starszych obowiązuje zakaz odwiedzania  przez koleżanki i kolegów z innych szkół.

 12. Jeżeli interwencje w sprawie łamania kontraktu przez ucznia nie przyniosą rezultatów, uczeń i w razie potrzeby rodzice, wezwani zastaną do stawienia się przed Szkolną Komisją Wychowawczą.

 13. Uczeń ma obowiązek: § 75  - Statut SP10 - właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, w szczególności nie utrudniać prowadzenia zajęć, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, dbać o honor i tradycje szkoły.

 14. Zabrania się uczniom w czasie przebywania w szkole – na terenie szkoły noszenia nakryć głowy – czapki, kaptury, ...inne

 15. Rodzice uczniów mają obowiązek współpracować ze szkołą, stawiać się na pisemne lub telefoniczne wezwania do szkoły w przypadkach, kiedy uczniowie nie przestrzegają zapisów KONTRAKTU, kiedy sprawiają bardzo poważne kłopoty i problemy wychowawcze.