Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Prawo wewnątrzszkolne > ABC kultury ucznia
   

ABC  KULTURY UCZNIA

1. Przestrzeganie zasad  współżycia uczniowskiego, a szczególnie:

 • Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 • Reagowanie i potępianie postaw agresywnych i wulgarnych;
 •  Szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi;
 • Poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowywanie  tajemnicy korespondencji i dyskrecja w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub czyjemuś zdrowiu i życiu.

2. Nie opuszczanie zajęć lekcyjnych bez uzasadnionego powodu oraz punktualność.

3. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje   szkoły, współtworzenie jej autorytetu. Kulturalne zachowanie w       szkole  i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej - zwroty:
Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

4. Wygląd ucznia – apele, uroczystości szkolne:

 • Czysty i skromny [nie wyzywający strój];
 • Uczennica: odświętny ubiór – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,  bez makijażu, czyste i naturalne włosy oraz możliwa dyskretna biżuteria;
 • Uczeń: odświętny ubiór – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie;
 • Schludna, naturalna fryzura, bez ozdób [ [np. kolczyków];
 • W szkole uczniowie nie noszą nakryć głowy - kaptury czapki...

5. Troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób:

 • Nie opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji oraz (szczególnie) przerw;
 • Nie bieganie po korytarzach i schodach;
 • Nie siadanie na parapetach, schodach;
 • Spędzanie przerw na boisku wyłącznie na utwardzonej części;
 • Przestrzeganie regulaminu poszczególnych klas i pracowni;
 • Nie stosowanie przez uczniów wobec siebie żadnej przemocy fizycznej czy psychicznej;
 • Nie przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów oraz wartościowych rzeczy;
 • Ustawianie się pod klasą natychmiast po dzwonku na lekcje;
 • Nie palenie przez uczniów tytoniu, nie picie alkoholu, nie używanie środków odurzających.

6. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Klasowego

7.  Rozwijanie wrażliwości moralnej:

 • Unikanie niemoralnych zachowań związanych ze sferą intymności człowieka
  w czasie zajęć lekcyjnych i imprez organizowanych przez szkołę, także stosowanie "netykiety" – nie umieszczanie obraźliwych treści w Internecie.

 8. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się  o utrzymanie czystości na jej terenie.