Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Informacje dla rodziców > Rada Rodziców
   

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki rada rodziców 

                   RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 

Regulamin RR 

 

PREZYDIUM:

Przewodnicząca  - Monika Garstka

Zastepca - Katarzyna Piechocka-Kluczek

Skarbnik- Magdalena Tyczkowska

Sekretarz- Michał Moral


Rada Rodziców ustaliła, iż wpłata w tym roku szkolnym wynosi 50 złotych na jedno dziecko, a w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo wysokość składki każdego z dzieci wynosi 40 złotych.

 

Nr konta Rady Rodziców: 73124039011111001016971755

Podstawy prawne:

Rada Rodziców działa na podstawie art.53 i 54 ustawy o  systemie oświaty z dnia 7 września  1991r., oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 10.

 

        Rada Rodziców jest nieposiadającym  osobowości prawnej  organem szkoły  niezależnym od Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, który reprezentuje  ogół rodziców uczniów danej szkoły.W jej skład wchodzi jeden  przedstawicieli  rodziców ( prawnych opiekunów) z każdej klasy.

Cele   i zadania  Rady Rodziców:

1.Reprezentowanie  Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających  do doskonalenia  jej statutowej działalności.

2.Działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

3.Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji celów i zadań Szkoły.

4.Gromadzenie  funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także  ustalanie zasad  użytkowania tych funduszy.

5. Zapewnienie  rodzicom we współdziałaniu  z innymi organami Szkoły,  rzeczywistego wpływu  na działalność szkoły wśród nich :

  •  znajomość zadań i zamierzeń  dydaktyczno-wychowawczych w Szkole  i w klasie, uzyskanie w każdym czasie rzetelnej  informacji na temat  swego dziecka  i jego postępów  lub trudności,
  • znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkoły, Wewnatrzszkolnych zasad oceniania,
  • uzyskanie porad w sprawie  wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły,
  • określanie  struktur  działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.